พช. จัดสัมมนาผู้นำฯ พัฒนาชุมชนดีเด่น สู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 เมษายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ และผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการสัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นการจัดงานที่แสดงถึงศักยภาพความเข้มแข็งของผู้นำหมู่บ้าน เป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำชุมชนจะได้ร่วมกันเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นในการต่อยอดความสำเร็จของชุมชนและตนเอง เพราะทุกคนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการร่วมกันถอดบทเรียนองค์ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ในชุมชน เพราะทุกคนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ยกระดับมาตรฐานการทำงานที่ประสบความสำเร็จ

“ผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวพัฒนาชุมชนมาอย่างยาวนาน ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และพระองค์ท่านยังทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้นำชุมชน ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทพระองค์ท่าน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.