ILINK ปลื้ม คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้าและค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ ปราบปลื้มที่ ILINK คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ILINK เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนฯ และเป็น 1  ใน 10 บริษัทจดทะเบียนฯ ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่านการประเมินนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา นำพาองค์กรให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยได้คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับหลักบรรษัทภิบาล หรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

โดยรางวัลดังกล่าว นับเป็นการตอกย้ำว่า ILINK ยังคงมุ่งมั่น และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ บนแนวทางความยั่งยืนอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งธุรกิจที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับสังคม และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อการก้าวหน้า และตอบโจทย์อย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง และผลักดันร่วมกับยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน และธรรมาภิบาลควบคู่กันไป เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง และก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.