อ.บางบัวทอง ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. อำเภอบางบัวทอง ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอบางบัวทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายซุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางบัวทอง มอบหมายให้ นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง ของอำเภอบางบัวทอง ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญของครัวเรือน (4 ท) แนวทางการแก้ไขปัญหา และการบันทึกข้อมูล ของแผนครัวเรือนตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แบบ ศจพ.3) เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อน และบูรณาการร่วมมือกันทุกภาคส่วน เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยอำเภอบางบัวทองมีครัวเรือนเป้าหมายจากข้อมูล TPMAP ปี 2564 ที่ตกเกณฑ์ในแต่ละมิติ ที่ต้องสำรวจข้อมูล จำนวน 478 ครัวเรือน

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง ร่วมทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลฯ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงของอำเภอ พร้อมทั้งจัดทำแบบ ศจพ.3 ตามจำนวนครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 478 ครัวเรือน และประสานให้เร่งดำเนินการเก็บข้อมูล พร้อมบูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

ด้าน นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการทบทวนเมนูความช่วยเหลือครัวเรือน ที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี ในประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เมนูความช่วยเหลือครัวเรือน ครอบคลุมปัญหาตามมิติด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการปรับโครงสร้างทีมพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.