วศ. เสริมคุณภาพภาชนะสัมผัสอาหาร “กาบหมาก” ยกระดับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติกาบหมาก เพื่อประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเบื้องต้นและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก ณ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีโครงการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในกระบวนการทดลองใช้ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก เพื่อยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคต่อไป

#Circulareconomy #CE #BCGmodel #Zerowaste #Recycle #กลุ่มบริการตรวจเเละรับรองผลิตภัณฑ์ #ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ #กาบหมาก

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.