พช. สุดปลื้ม! ชูผลสำเร็จนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ยึดมั่นหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

พช. สุดปลื้ม! ชูผลสำเร็จนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ยึดมั่นหลักทฤษฎีใหม่ “ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ชื่นชมหัวใจนักพัฒนาร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผนึกพลังพลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.​ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ผ่านสื่อวิทยุรายการ พช.พบประชาชน หัวข้อรายการ ความสำเร็จบทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. เพื่อชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจงานกรมของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยมี นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ ผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช และนางสาวโชติกา สีมี เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เข้าร่วมฯ ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างบุคคลเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)จากนั้นได้ดำเนินการขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยเห็นชอบการขยายเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการพัฒนาชุมชนจึงแจ้งให้จังหวัดขยายเวลาและต่อสัญญาจ้าง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยมีการจ้างงานไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน (เดือน ธันวาคม 2563 – พฤศจิกายน 2564) เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการนี้ นายนพรัตน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจงานกรมตามบทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อาทิ การพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและจัดทำสื่อเรียนรู้ประจำฐาน การเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคม ผ่านระบบ Digital Platform การดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการในพื้นที่ พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวขอบคุณนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทุกท่านที่ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทุกท่านจะนำความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ภายในตัวบุคคล หรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ไปต่อยอดขยายผลในครัวเรือนและชุมชนของตนเอง ทั้งขอขอบคุณครัวเรือนเจ้าของแปลงและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ที่ร่วมกันเป็นเสมือนดั่งพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษากับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ ท่านสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด จังหวัดนนทบุรี ที่เป็นสื่อกลางและกลไกสำคัญในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยดีตลอดมา

ทั้งนี้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามฟัง รายการ พช.พบประชาชน โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz เวลา 18.00-18.30 น. อากาศพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี หรือสามารถรับฟังรายการ พช.พบประชาชน ย้อนหลังได้ทางช่อง Youtube : https://bit.ly/3d4bRZU และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เพิ่มเติมได้ที่ Website โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน http://cddata.cdd.go.th/apps/knn/

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.