กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมภายใต้แนวคิด “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน : ลดต้นทุน สร้างกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

กรมการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรท่องเที่ยว สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน : ลดต้นทุน สร้างกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมกัน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13-14 มี.ค.67 โดยมีบุคลากรท่องเที่ยวทั่วประเทศ ให้ความสนใจ เข้าร่วมอบรมกว่า 600 คน

โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นายจตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน : ลดต้นทุน สร้างกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกัน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานครโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายในงาน มีผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (UNDP) และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับกิจกรรมภายในงานตลอดสองวัน มีการ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “SDGs กับการท่องเที่ยว” โดย คุณพัทธมน รุ่งชวาลนนท์ Head of Solutions Mapping, UNDP Accelerator Lab Thailand (ถ่ายทอดสดไปยัง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี), การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ หัวข้อ “เปิดประตูสู่การยกระดับธุรกิจด้วยคุณค่าของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” โอกาสและความท้าทายของการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดย คุณพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, การบรรยาย หัวข้อ “การบริการที่เป็นเลิศสำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” การสร้างประสบการณ์คุณค่าความรับผิดชอบให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดย คุณนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวด้าน Low Carbon สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)

ซึ่งระหว่างการอบรมผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ได้ร่วมกล่าวถึงบทบาทของ UNDP ในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับประเทศไทย รวมถึงบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ SDGs กับการท่องเที่ยว ในวันที่ 14 มี.ค. มีการบรรยาย หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” ระดมสมองร่วมกันในประเด็นของการจัดทำกลยุทธ์เพื่อการเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและพัฒนาที่ยั่งยืน และการสื่อสารกลยุทธ์ในบริบทของธุรกิจ หรือสถานประกอบการของตน โดยจัดทำเป็นผังความคิดและนำมาอภิปราย โดย ผศ.ดร.สันติธร ภูริภักดี อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษาด้านการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม, การเสวนา หัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดีของการบริการและบริหารจัดการการท่องเที่ยว อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน” โดย ผศ.ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยากรผู้ร่วมเสวนา อาทิ คุณเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และ เจ้าของเพจ Facebook “ชอบจัง บางแสน”

ซึ่งแต่ละหัวข้อในการอบรม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม คาเฟ่ ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว บริการสุขภาพและสปา การท่องเที่ยวและกิจกรรม บริการทัวร์ ร้านการค้าปลีกและของที่ระลึก การขนส่ง การบริการสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2567 พร้อมกัน 3 พื้นที่ ได้แก่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้รับทราบถึงรูปแบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ สามารถนำองค์ความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาธุรกิจที่สร้างคุณค่าและความสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวโน้มของการให้บริการในอนาคตต่อไป การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ บรรยายในหัวข้อ อาทิ เปิดประตูสู่การยกระดับธุรกิจด้วยคุณค่าของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การบริการที่เป็นเลิศสำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน แนวปฏิบัติที่ดีของการบริการและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน พร้อมกิจกรรม Workshop ทุกช่วงของการอบรม

นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้ากรมการท่องเที่ยวยังต่อยอดขยายพื้นที่เป้าหมายให้มี การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอื่นทั่วประเทศ ได้มีโอกาสและรับทราบถึงแนวการให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน : ลดต้นทุน สร้างกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เช่นเดียวกันต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *