จ.นนทบุรี จัดประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

จังหวัดนนทบุรี ประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 (เวลา 15.30 น.) นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการคณะทำงานติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กรรมการและเลขานุการ และทีมคณะกรรมการ ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านชุมชนอื่นตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชม หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูรัด” อำเภอบางบัวทอง โดยมีนายซุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางบัวทอง ,นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,นายถลอง ขำสา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและคณะกรรมการฯ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชม หมู่ 9 ตำบลบางคูรัด

โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นดังนี้คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันต่อต้านยาสพติดโลก 26 มิถุนายน ซึ่งสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก อีกทั้งยังมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชม ,โครงการ “ปลูกฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเกี่ยวเดือนพ่อ” สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมร่วมโครงการ “ปลูกฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเกี่ยวเดือนพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านที่เป็นสมาชิก จำนวนครัวเรือนเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้รับธงรับรองครัวเรือนสีขาวและทั้งหมด 141 ครัวเรือน จากครัวเรือนที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น 143 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.60 ด้วย

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความมุ่งหวังให้เป็นกองทุนขวัญถุงอยู่ในทุกหมู่บ้าน ชุมชนที่ต่อสู้กับยาเสพติดและเป็นศูนย์รวมของคนในหมุ่บ้าน/ชุมชน ให้รู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ด้วยแนวทางสันติ ทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนและสังคมนั้นๆ เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง กิจกรรมการคัดเลือกในวันนี้จึงเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการดำเนินกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละอำเภอว่ามีผลการดำเนินงานอย่างไร องค์ประกอบแต่ละด้านมีความสมบูรณ์เพียงใด ที่จะช่วยให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้เป็นข้อมูลในการตัดสิน และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป” นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้เน้นมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.