อธิบดี วศ. เยี่ยมชม “การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ” เพื่อสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นให้แก่ผู้ประกอบการ จ.สตูล

นที่ 13 มกราคม 2565 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วย นางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มปันหยาบาติก อำเภอละงู จังหวัดสตูล เยี่ยมชมติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ” ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

โดยเป็นเทคนิคการพัฒนากรรมวิธีการผลิตผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติด้วยวัตถุดิบที่เหมาะสมในท้องถิ่น ได้แก่ ดินแทร์ราโรซา (Terrarosa) จำปาดะ ใบหูกวาง และใบสาบเสือ เป็นการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นองจังหวัดสตูล

ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ทดลองการลงเทียนบนผ้าด้วยแม่พิมพ์โลหะ พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติ ให้แก่ทีมนักวิทยาศาสตร์ของกองเทคโนโลยีชุมชน วศ. เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคต

สำหรับกิจกรรมการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.