ปลัด มท. ประชุมติดตามกิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย เตรียมพร้อมการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับประเทศ วันที่ 30-31 ตุลาคม นี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 (เวลา 13.30 น.) ที่ห้อง WAR ROOM ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมหารือการดำเนินงานตามแนวทางพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับคณะที่ปรึกษาคณะทำงานผ้าไทยใส่ให้สนุก ประกอบด้วย นายธนันท์รัฐ ธนเสฎฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารของนิตยสารโว้ก (Vugue) ประเทศไทย และนางรติรส จุลชาต รองประธานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก

เพื่อสรุปผลความก้าวหน้ากิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย ประจำปี 2564 ได้แก่1. โครงการดอนกอยโมเดล2. โครงการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับประเทศ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 และพระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ในวันที่ 31 ตุลาคม2564​ ​และ3. กิจกรรมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ได้แก่ ผ้าตามมติคณะรัฐมนตรี รวมยอดจำหน่าย 13,617,293,759 บาท “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” รวมยอดจำหน่าย 6,706,019,946 บาท และผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รวมยอดจำหน่าย 300,098,584 บาท กลุ่มที่ได้รับประโยชน์ 8,852 กลุ่ม รวมสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ 76,143 คน

อีกทั้ง ยังได้ร่วมวางแนวทางในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย ประจำปี 2565 โดยมีการจัดทำโครงการนาหว้าโมเดล โครงการ Silk Festival และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนสร้างสรรค์งานผ้าไทยด้วยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนให้ดำรงคงอยู่สืบไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.