พช. เดินหน้าอบรม ยกระดับประสิทธิภาพการประเมินบุคคล มุ่งสู่ความเป็นเลิศผลงานทางวิชาการ เน้นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference (Cisco WebEx) โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวเปิดกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกรายมีความก้าวหน้าในสายงานและพร้อมให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เป้าหมายภารกิจของกรม พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกจังหวัด ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ตามที่ ก.พ. กำหนด

ด้าน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference (Cisco WebEx) จะดำเนินการในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 เป็นจำนวน 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน หลักเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งแนวทางการจัดทำเอกสารผลงานประกอบการประเมินให้แก่ข้าราชการในสังกัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการในสังกัด ทั้งประเภทวิชาการวิชาการ และประเภททั่วไป เพื่อพัฒนาการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำเอกสารผลงานประกอบการประเมินไปเผยแพร่ และ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป พร้อมทั้งได้กล่าวบรรยายเส้นทางความก้าวหน้าและการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกล่าวถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งได้เริ่มจาก 1) การสรรหา ซึ่งหมายถึงการหาคัดเลือก คนดี คนเก่งมี ความรู้ ความสามารถเข้ามาทำงาน 2) การพัฒนา โดยวางเป้าหมายกำหนดตำแหน่งที่ต้องการก้าวไป เพื่อทำให้เกิดการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเอง 3) การรักษาไว้ โดยกำหนดวางให้เห็นเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และ4) การใช้ประโยชน์ โดยส่งเสริม สนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามภารกิจงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม

นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล ได้กล่าวสรุปเน้นย้ำการเขียนเอกสารผลงานประกอบการประเมินบุคคลและมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลขอให้จัดทำเอกสารผลงานด้วยความระมัดระวัง โดยไม่แจ้งคุณสมบัติบุคลเป็นเท็จ ไม่แจ้งสัดส่วนการทำผลงานเป็นเท็จ ไม่ลอกเลียนผลงาน ไม่นำผลงานผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่การจ้างวานผู้อื่นจัดทำผลงาน อีกด้วย

นอกจากนี้ นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวบุปผชาติ พลายแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้กล่าวบรรยายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อไป

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรสังกัดส่วนกลาง จากหลากหลายสายงานมาถ่ายทอดความรู้ในการเขียนเอกสารเอกสารผลงานทั้งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลของบุคลากรในสังกัดให้มีมาตรฐาน คุณภาพของผลงานเป็นเลิศทางวิชาการอีกด้วย

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวทางที่ ก.พ.กำหนด และอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวทางการเขียนเอกสารผลงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการอภิปรายในการจัดทำเอกสารผลงาน และเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.