วศ.อว. จัดกิจกรรม ทดสอบยางแท่ง (STR) ในกลุ่มประเทศอาเซียน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) ด้วยความร่วมมือของกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ได้เตรียมตัวอย่างยางแท่ง (STR) เพื่อจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาเคมี รายการทดสอบยางแท่ง (Block rubber) จำนวน 8 รายการ ได้แก่ (1) ปริมาณสิ่งสกปรก: Dirt (2) ปริมาณเถ้า: Ash (3) ปริมาณไนโตรเจน: Nitrogen (4) ปริมาณสิ่งระเหย: Volatile matter (5) การทดสอบความอ่อนตัว: Plasticity Original (6) ดัชนีความอ่อนตัว: Plasticity Retention Index (7) การทดสอบสี: Colour Lovibond Scale และการทดสอบความหนืด: Mooney Viscosity ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ครั้งนี้เป็นรอบที่ 2 มีห้องปฏิบัติการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 93 ห้องปฏิบัติการ เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบยางในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์

ห้องปฏิบัติการต้องทดสอบและส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ วศ. ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยาง การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบและการประกันคุณภาพผลการทดสอบ ทั้งยังเป็นการเพิ่มเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านยางให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันได้ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ประเทศกัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Lao PDR) เมียนมาร์ (Myanmar) มาเลเชีย (Malaysia) ฟิลิปปินส์ (Philippines) อินโดนีเซีย (Indonesia) และเวียดนาม (Vietnam) และเป็นการเพิ่มศักยภาพการส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์ของประเทศไทยสู่ตลาดโลก

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.